Blekinge museum

Gröna Led/Västra Led
”Stugan” fotograferad 2011 av SuMaKa (Blm Db 2014 0002)

Gröna Led 1850. Detalj ur målning.

Vid stadsjordens norra gräns läns Ronnebyvägen låg den västra grindstugan eller Gröna Led. Grinden och stugan bör ha uppförts i samband med att marken lades ut som betesmark på 1690-talet.
På skifteskartan från 1821 ser vi att det så kallade Grönaledstorpet låg på ungefär samma plats som huset på fotografiet. Men stugan har troligen flyttats inom tomten. Antagligen i samband med att järnvägen drogs först väster och sedan öster om huset. Innan skiftet hade torpet mark och även fähus på västra sidan om infartsleden. I samband med skiftet begränsades Grönaledsfarmen till ytan öster om vägen. Området väster om vägen bildade istället 1:a farmen i Oxhagen senare Skönstavik.


Här ses Gröna Led till vänster och Skönstavik till höger om vägen. Bilden är målad av C G Hjertsäll i augusti 1850. På bilden ser man att grinden till Gröna Led fortfaranade är grönmålad, Man ser även de prydliga staket som arrendatorerna var tvunga att underhålla väl. (Blm 5156)

Namnet Gröna Led betyder ungefär ”den gröna grinden”. Den östra grindstugan kallades Röda Led. Det är alltså troligt att grinden som gick över vägen för att hindra betesdjuren att ta sig ut från stadens betesmark faktiskt var grön. Förmodligen försvann grinden och husets funktion som grindstuga på 1820-talet i och med att Yttre Vämö delades in i farmar och betesdriften begränsas till Inre Vämö.

Före enskiftet bodde grindvakten Nils Bolander med hustru och son här. Familjen fanns kvar åtminstone till 1825, men i husförhörslängden för 1827-1830 har istället arrendator Anders Andersson flyttat in. Nils Bolander har även han blivit arrendator och arrenderar farmen Röda Led(1). Under första hälften av 1900-talet ägdes stugan av Johanna Gustafsson men hyrdes på 1940-talet av familjen Blomgren, som bodde här permanent. Stugan siste ägare var Harald Näslund som arrenderade ett område på ca 800 m2 av kommunen från år 1980. Huset nyttjades då som sommarstuga. På platsen stod även en järnvägsvagn som trafikerat banan Nättraby-Alnaryd- Älmeboda. Vagnen köptes 2004 av Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg, med säte i Mariefred, och går numera i trafik där.
2010 köptes stugan in av Karlskrona kommun och arrendet upphörde. Sommaren 2013 revs byggnaderna! Troligen utan att någon anade deras kulturhistoriska betydelse.

Karta

Källor
(1)Enligt bouppteckning efter andra hustrun Katarina som dog 1827
Handlingarne rörande Den till Carlskrona Stad donerade Jords odling och fördelning på Tomterne
Mantalslängder
Husförhörslängder
Bouppteckningar


Tidigare benämningar
Stadsäga 160
Västra Led
Gröna Led
Stugan