Blekinge museum

Gullberna


En ”Caracters Byggnad” under brutet tegeltak 33 alnar lång. Så beskrivs byggnaden i ett protokoll 1817. Huset skall enligt  brandförsökringshandlingar vara uppfört 1810. Foto Olle Olsson omkring 1950, Föreningen Gamla Carlscrona (Blm OOS 17)

Den största och mest imponerande lantbruksanläggningen på stadens ägor var Gullberna,
där man uppfört ett stort antal byggnader på ungefär samma plats som Gullbernatorps by en gång låg.

Gullbernanäs som det benämns i mantalslängden arrenderades från 1812 av handelsmannen Martin Thunell. Han drev det delvis tillsammans med handelsmannen Isaac Bolmeér.
Vi har en god bild av anläggningen vid denna tid. Byggnader och mark beskrivs ingående i ett protokoll från 1817(1).

En ”Caracters Byggnad” under brutet tegeltak 33 alnar lång, ett boningshus under tegeltak 30 alnar långt, ett lusthus, två i vinkel ställda huslängor, bland annat med stall för 11 hästar och loge, vagnsskjul, ett öppet vagnsskjul, en uthusbyggnad innehållande foderlada och stall till 16 fäkreatur, en uthuslänga med fähus för 16 kreatur, loge, lada och potatiskällare, ett öppet vagnsskjul. Ett boningshus under näfver- och halmtak som blivit begagnat av båtsmannen.
Enligt brandförsäkringshandlingarna uppfördes mangårdsbyggnaden, ladugård och magasin 1810.
På betesnäset fanns en nyuppförd vaktstuga av timmer 15 alnar lång, ett uthus med loge, lada och kobod.
Annons om konkursförsäljning av lösöre, spannmål, foder, djur, redskap samt fyra års arrenderätt till Gullberna. Gården var, som det står i denna annons ur Blekingsposten 1.12 1857, ”väl bebyggd för ståndspersoner och med flera goda trädgårdar”.

På det så kallade betesnäset finns ännu idag en liten röd stuga, som benämns skogvaktarboställe på bland annat 1949- års karta.
Redan Thunell byggde en vaktstuga på betesnäset. Enligt Fagerlund(2) skall man 1862 uppfört en skogvaktarstuga i schweizerstil vid stranden.
1869 annonserar Drätselkammaren efter någon som vill hyra f d skogvaktarbostället, vakta över näset samt göra dagsverken på stadens jord. Huset blev ledigt eftersom man då beslutat uppföra ett nytt boställe åt skogvaktaren på Inre Vämö.
Under åren 1908-1929 bedrev renhållningsverket jordbruk på Vedeby nr 6 och Gullberna gård och i brandförsäkringen från 1920 beskrivs mangårdsbyggnaden som arbetarbostad. (3)

I augusti 1957 ansöker man om rivningslov gällde mangårdsbyggnad med tillhörande uthusbyggnader. Vid denna tidpunkt fanns ännu många av de byggnader som beskrevs 1817 kvar.

Karta

Källor
(1)Handlingarne rörande den till Karlskrona stad donerande Jords odling och fördelning på Tomterne
(2)Fagerlund, Edvard, Beskrifning om Lösens och Augerums socknar i Blekinge. 1978[1865]
(3)Brandförsäkringshandlingar

Benämningar
Stadsäga 154
Gullberna, Gullbernanäs, Gullbernatorp
Littera A, B, C, D, AR, AK, AL, AM, AN, Aq, Ax