Blekinge museum

Hvita krog
Fotografi från 1905 då huset användes som bostad åt fortifikationskassören Carl Peter Carlsson med familj. Huset flyttades till Stumholmen 1909 eller 1910, där det byggdes om till bostäder i två plan och kallades Västra Villan. (Blm OF 02275)

 

Västra Villan på Stumholmen. Foto Viola Hansson, Blekinge museum 2016.

Vid Gröna led, Röda led och Vita Krog samt Kogubbestugan fanns grindar för att förhindra att boskapen tog sig ut från betet. Här fanns även grindvaktarboställen.
Enligt en uppgift fanns först en krog och senare ett ”gott värdshus” vid Vita krog. Av en annons i Karlskrona Veckoblad framgår att CM Hartelius öppnade värdshus här den 30 april 1828. Kanske varade verksamheten inte så länge. I ett nummer av Karlskrona Veckoblad år 1868 berättar en skribent att…

” Våra utvärdshus Hvita Krog, Hästö, Saltö, Rosengrens i Tullen med flera där våra fäder så anspråkslöst slogo sina pott käglor och drucko sin lilla tuting… ha redan för många år sedan blivit otillgängliga för folknöjena och återstår endast Tyska Bryggaregården".

Karantän upprättades här vid epidemier bland annat vid koleraepidemierna 1834 och 1853 då de inpasserande skulle rökas innan de fick komma in i staden.

Drätselkommissionen bedrev verksamhet vid Hvita Krog och byggnaderna fungerade då som någon typ av tjänstebostad. I samband med att Hvita krog överläts till stadens väghållningsentreprenörer på 1860-talet kom rättaren Anders Carlsson med familj och några drängfamiljer hit. Under tiden 1866-1871 byter Anders Carlsson och drängen Petersson uppgift till att istället driva Hvita Krog som arrendatorer. Under denna period övergår alltså Hvita krog till att vara en stadsfarm.


 

Området söder om Sunnakanal på Inre Vämö har varit befäst sedan slutet av 1600-talet. En kraftig utbyggnad skedde från 1709. Kriget mot Ryssland 1788-90 medförde ytterligare expansion. Bland annat grävdes Sunnakanal ut. Från 1870 kom arbetena  åter igång på allvar.

Sommaren 1879 såldes delar av farmarna Hvita Krog, Vallen och Sunda till Kungl Majt och Kronan. Arrendator Anders Carlsson bodde kvar men benämndes vid sin död 1881 f. d. arrendator.

Området kallades Hvita Krog fram till 1883, då det bytte namn till Oscarsvärnslinjen.
1917 ändrades namnet till Oscarsvärn.
Oscarsvärn överlämnades till Karlskrona kommun 1973 efter det att KA2 flyttat ut till Rosenholm.

Karta