Blekinge museum

Stadsfarm

Karlskronas stadsfarmer - ett kulturhistoriskt arv att slå vakt om

Alla svenska städer grundade före 1850 förfogade över landområden utanför det bebyggda stadsområdet så kallade stadsjordar. Marken kunde bestå av åker, äng, betesmark och skog.

I samband med Karlskronas grundläggning startade en process för att anskaffa mark som kunde läggas under staden och nyttjas framför allt som betesmark till stadsbornas djur. Hemman på Inre och Yttre Vämö löstes in av Kronan och doneras till staden.

Begreppet stadsfarm

I början av 1800-talet delades Yttre Vämö in i ett 40-tal farmar som bortarrenderades. Arrendatorn ägde huset men arrenderade marken av staden. Här bedrevs i huvudsak jordbruk och trädgårdsodling.

Karlskronaborna upptäckte i slutet av 1800-talet att de idylliska områdena längs vattnet också lämpade sig utmärkt som plats för sommarvillor. Flera storslagna villor uppfördes. Många med parkliknade trädgårdar, stall, tjänstebostäder och växthus. Till och med tennisbanor anlades.

Några sådana exempel är NP Nordströms Ekebo och Hjalmar Thedenius Fridhem.

Under 1800-talet börjar man även exploatera stadens mark för andra syften. Järnvägen byggs, Bergåsa och Lindesnäs villasamhällen växer fram. Bostadsområden på Marieberg, Ekeberg och Mariedal byggs. Ålderdomshemmet Ekliden anläggs. Gullberna sjukhus uppförs…

Idag finns inte mycket kvar av de gamla farmarna. Några få hus är allt som återstår. Skönstavik, Mariedals farm, Villa Bokeliden insprängd i Mariebergs bostadsområde, Villa Lorensberg, Villa Vik och några till.