Blekinge museum

Lorentzberg


Interiör av villan fotograferad av Ingmar Johanson 1968, då Lorentsberg fortfarande fungerade som privat sommarbostad.


Villan vintern 2013 Foto Christer Fröborn Andersson. (Blm Db 2013-0954)

Villan fotograferad 1968 av Ingmar Johanson.

På Magnus Eks skifteskarta från 1821 finns två hussymboler utmärkta på ägolotten 5:e farmen i Oxhagen Littera A.B. I kartans protokoll är denna plats antecknad som ”Båtsmanstorpet”.

Platsen beskrivs på följande sätt i Drätselkommissionens protokoll 1822: ”Detta ställe har en vacker belägenhet vid Sundavik uti en Ekebacke. Torpet är odlat och med Staquett instängt samt med Betesmark tillökt och nya In och Uthus uppförda som åtfölja arrendet”. Torpet i Sunda backe inropades på auktionen i februari 1822 av Major Olsson.

Mycket talar för att båtsmannen flyttades till Båtsmansbostället på Pantarholmen i samband med detta. Båtsmännen som tjänstgjorde för Gullberna och delade på båtsmansbostället på Pantarholmen var nr 307 Wahl(Gullberg, Gullbär) och nr 287 Buss(Berg).

Båtsmanstorpet som omtalas i skifteskartans protokoll var uppfört av Martin Thunell arrendator på Gullberna. I ett protokoll från 1817 står att” arrendatorn såsom mindre belåten att hafva Båtsmannens hemvisst invid Gårdsstaden på Gullberna, med Wederbörandes tilllåtelse flyttat Båtsmanstorpet till Wagnmansbacken wid Sunda på Wämö och derstädes genom grävning och stenbrytning upptagit twå skeppeland åker; af timmer på ekefot uppfördt ett Boningshus 14 ½ aln långt och 10 alnar bredt, under näfwer och torftak, indelt uti Förstuga, Stuga med spis och bakugn och en kammare, samt ett Uthus af Brädskifte i ekestockar på ekefot 14 alnar långt och 8 alnar bredt täckt med halm och inredt till Loge, Lada och Kobod.
Gissningsvis har flytten av båtsmanstorpet skett någon gång mellan 1812 och 1817.
Beskrivningen av båtsmanstorpet stämmer väl överens med Eks karta men inte med det hus som står där idag och kallas Båtsmanstorpet.

Vi kan anta att bostadshuset på Lorentzberg har uppförts efter 1862 eftersom Drätsel- kommissionen då annonserar efter personer som vill bygga fyra mindre lustställen på farmarna AB (Lorentzberg) och AO och om inga förslag på sådana kommer in kan marken arrenderades ut på fem år utan krav på bebyggelse. Fem år senare återkommer annonsen men nu nämns inte längre farmen AB.
1874 utbjudes ”luststället Lorentzberg” till försäljning.
Vem var Lorentz?

Ingela Björk ger i Blekingeboken 2006 samt i brev till Blekinge museum en bild av livet på
Lorentzberg. Gustaf och Ottilia Hahn testamenterade huset till vännen Jenny Holmdahl, som var gift med rådmannen och borgmästaren Otto Holmdahl. Så länge Otto levde bodde familjen där endast på somrarna men efter hans död 1921 flyttade Jenny ut till Lorentzberg och bodde där hela året. Under Ottos livstid hade huset byggts ut med den höga delen som innehöll kök, matrum och en liten hall på nedervåningen och två sovrum på övervåningen. Badrummet tillkom först 1937.


Trädgårdsmästarebostaden 1968. Foto Ingmar Johanson.

I den numera rivna trädgårdsmästarbostaden bodde från 1920-talet och framåt trädgårdsmästare Månsson med fru och sedan trädgårdsmästare Johansson med fru och därefter Alfred och Emma Gustafsson.
Jenny Holmdahl står som arrendator fram till 1945 därefter övertog hennes dotter Lisa och mågen Doktor Johan Widén arrendet. Johan Widén dog 1965.

Men vem var Lorentz? I historiebeskrivningen figurerar en ölbryggare Lorenz Humle som skulle ha varit den som ursprungligen uppförde villan i mitten av 1800. I själva verket fanns ingen ölbryggare Humle i Karlskrona.

En som möjligen givit platsen dess namn kan vara Wilhelm Lorenz Thörn gift med Adelè Margareta Humble. Enligt förteckning i drätselkommissionens protokoll 1861 arrenderade han då Lorentzberg tillsammans med änkefru Werngren. Han var mycket intresserad av lantbruk och arrenderade vid denna tid även mark i Gullberna.


Sedan 1990 hyr PRO Villa Lorentzberg och bedriver där sommartid fritidsverksamhet för pensionärer. Dessförinnan fungerade Lorentzberg som fritidscentrum för äldre och handikappade i Karlskrona kommun.

Stig Larson väckte i början av 2000-talet frågan om att byggnadsminnesförklara Lorentzberg, men så blev inte fallet.

Karta

Källor
Ingela Björk; Blekingeboken. 2006
Winberg Britt-Marie, Länsstyrelsen i Blekinge län, Lorentsberg F d Stadsfarm på Karlskrona 6:16. 2003
Handlingarne rörande den till Karlskrona stad donerande Jords odling och fördelning på Tomterne s 125-126
Drätselkommissionen protokoll 1822, 1861

Benämningar

Lorentzberg, Lorensberg, Lorentsberg
5:e farmen i Oxhagen Littera AB
Sunna Backe
Wagnmansbacken
Sunnaro
Stadsäga 161