Blekinge museum

Mossen/Måssen/Måsen
Foto Erik Langemark (Blm D52022)


Stadsfarmen Mossen fotograferad luciadagen 1963 av I. Atterman, Blekinge museum (Blm A12059)

På området där Mariedals villaområde nu breder ut sig fanns en gång stadsfarmen Mossen. Själva boningshuset låg i anslutning till nuvarande Hortenvägen. I slutet av 1963 begärde byggnadsnämnden rivningslov och på luciadagen samma år besökte Ingemar Atterman platsen och fotograferade det då övergivna och förfallna bostadshuset.
Farmens sista arrendator var Anna Mathilda Andersson som 1916 köpte byggnaderna och övertog arrendet från Jonne Manfred Pettersson. Denna hade bara haft farmen ett år och ägaren dessförinnan var slaktarmästare Per Svensson som brukat gården sedan 1903.
Farmen och dess ägare Anna Mathilda Andersson beskrivs i en artikel i BLT 1934.
Anna Mathilda var lantbrukardotter från Måstad i Nättraby socken som utbildade sig till trädgårdsmästare vid trädgårdsskolan i Agdatorp. Efter studierna bedrev hon först trädgårdsodling i föräldrahemmet. Men 1916 beslöt hon sig för att arrendera stadsfarmen Mossen och övergå till lantbruk. På gården fanns vanligen fem kor, ungdjur och två hästar. Till sin hjälp hade hon en kvinnlig anställd Anna Margareta Elisabeth Andersson född 1901 i Karlskrona stadsförsamling och död den 4 april 1961 på Mossen. Anna Mathilda dog 1969 på stiftelsen hemmet på Pantarholmen. Ett långt liv fick de två tillsammans på farmen Mossen.

Mossen utarrenderades och uppodlades redan i mitten av 1700-talet. I en artikel i Inrikes Tidningar den 23 september 1765 beskrivs hur Zacharias Lundeberg fått Magistratens tillåtelse att inhägna en mosse på stadens mark. Landshövdingen beviljade honom 20 frihetsår för att han skulle odla upp mossen. Mossen, som var ca 5 tunnland, utdikades och man sprängde bort berg så att vattnet skulle kunna rinna undan. Träd och rötter höggs bort och torven brändes. Därefter fylldes utrymmet med jord och gödsel. Trots att arbetet fortgick till 1764 ansåg sig Lundeberg inte få några goda skördar. Därför erbjöd han staden att ta tillbaka marken mot ersättning för hans utgifter eller också ge honom ännu 30 frihetsår. Magistraten valde det senare alternativet. Året därpå sådde Lundeberg korn, råg och engelsk havre som blev till en ”härlig gröda”. 1775 anhöll han om belöning av Kunglig Maj:t för sitt arbete att göra farmen Måssen fruktbar och för att han planerat 1500 ek- och bokplantor. Troligen fick han ingen belöning och 1777 bortarrenderade han farmen. 1805 tog trädgårdsmästare Holmberg över arrendet efter Jöran Petter Lindhes sterbhus. Den återstående arrendetiden sträckte sig till 1809. Holmberg ansökte om att få arrendetiden förlängd till 1829 bland annat eftersom stora investeringar måste göras i byggnaderna. Borgerskapet beslutar emellertid att genast auktionera ut egendomen och handelsman Bäckström blir istället den som ger det högsta budet och således övertar arrendet från den 26 mars 1809.

Karta

Källor
Sveriges befolkning 1930
Sveriges dödbok,
BLT 1934