Blekinge museum

Wendtska farmenBostadshuset till Wendtska farmen fotograferat av Sven Johansson ca 1935. Sven var sonson till Maria Christina Wendt. På fotografiet ser vi Elna Johansson med barnen Sven, Gunlög och Lars. Vid denna tid var huset troligen bostad för arbetare på pudrettfabriken.(Foto privat)

Den 14 oktober 1721 upprättades ett kontrakt mellan magistraten och trädgårdsmästare Johan Henrik Stats. I ingressen anmärks att kål och kökskryddor tidigare hade införts från andra orter. Enligt kontraktet uppläts ett område på stadens ägor som var ca 300 x 300 alnar stort. Området låg vid den så kallade Skitnebäcksgrinden. Här skulle Stats odla träd, kål och kryddor. Han fick uppföra bostadshus och andra byggnader som behövdes för verksamheten. Under samma tid ägde han rätt att sälja öl, vin och brännvin och annat som hörde till en värdshusrörelse. Men han fick inte driva egen handel med lantbefolkningen eller deras varor. Han skulle inrätta trädskolor med allehanda träd som senare skulle planteras i staden. Stats arvingar fick rätt att överta trädgården, något som också skedde då hans svärson Gottfrid Johan Wendt övertog verksamheten. Därefter kom hans son Johan Fredrik och senare dennes änka Margareta att driva trädgården.
Lotterna som brukades av trädgårdsmästare Wendt fick i skifteskartan från 1821 beteckningarna E/ Wendtska livstidsfarmen och F/ Wendtens Norrefarm. Läs mer om familjen här: http://diginpast.se/

Björn Marklund, Vägen till Luleå och Altappen- en släktresa

 

Pudrettfabriken (Blm HPS 71)

Pudrettfabriken
1905 beslöt Karlskrona stad uppföra en avfallsanläggning på Wendtska farmen. Här togs latrin och köksavfall omhand. Anläggningen stod färdig 1907 och var i drift till 1950.
På pudrettfabriken förvandlades latrin till gödsel i pulverform. Latrintunnorna som kom med järnväg tömdes ner i en blandningskvarn, där innehållet maldes och blandades med torv. Blandningen fick ligga i en torklada och torka i ett år innan den var klar att försäljas. Enligt uppgift var de största kunderna tobaksodlare i Gualöv.
I anläggningen tog man också hand om köksavfall som sorterades och koktes för att sedan säljas vidare som grismat till traktens bönder. Här komposterades också hushållsavfall som då kompostjorden var färdig spreds över närliggande åkrar.
(Ovanstående uppgifter nedskrivna 1995 av Nils-Erik Håkansson anställd på Dynapac)
Marken övertogs av Vibroverken senare Dynapac.

Benämningar
Wentska livstidsfarmen littera E
Wentens Norrefarm( Gullbernatorp) littera F
Gullberna trädgård
Wendtska farmen
Lilla Gullberna
Gullbernatorp 
Stadsäga 157
Kvarteret VältenUtsnitt ur skifteskarta 1821. Det rosa visar Wendska farmens trädgårdsanläggning.

Karta