Blekinge museum

Besittningsmynt från Narva

Månadens föremål maj 2019

Museet har nyligen tagit emot en stor mängd fynd från Vämöparken I Karlskrona, hittade genom metalldetektering utförd av Thomas Hasselberg. Föremålens variation visar på Vämös histora från 1600-talet fram till idag. Vämö har använts som betesmark för boskap, militärt övningsområde och senare under 1900-talet som nöjes- och friluftsområde. Totalt handlar det om över 700 föremål. Mynt utgör en stor del av samlingen och de är i olika valörer och metaller, från 1600-tal till 1900-tal. De militära föremålen utgörs av patronhylsor, blykulor och vapentillbehör. I samlingen återfinns också en stor mängd personliga föremål: knappar, ringar, smycken, polletter och mycket annat.

Ett av de mer intressanta fynden gjordes vid Västra Mark i den nordvästra delen av Vämö. Ett föremål som kanske kan kopplas till Karlskronas anläggning år 1680. Det handlar om ett sk besittningsmynt, präglat i staden Narva i dagens Estland år 1671.

I och med att Reval (Tallinn) år 1561 blev en svensk besittning inleddes Sveriges resa mot att bli en stormakt. Under de svensk-ryska krigen under 1500-talets sista decennier erövrades 1581 även Narva och genom freden i  Teusina 1595 övergick staden i svensk ägo. I Narva behövdes svenska mynt, en bristvara i den nya besittningen.  Staden fick därför 1663 egen mynträtt av Sverige. Det dröjde ett par år och först 1670 slogs så det första myntet, enligt svensk myntfot. Präglingen pågick endast i tre år. Mynten tillverkades i olika valörer: 1,2 och 4 öre silver. År 1671 myntades också en gulddukat. En del av dessa är idag mycket sällsynta.

Under trettioåriga kriget präglades mynt i flera av Sveriges besittningar: Riga, Augsburg, Erfurt, Mainz, Nürnberg och Osnabrück är några exempel. Narva var svenskt till år 1704 då staden erövrades av Ryssland. Efter det Stora nordiska kriget och freden i Nystad år 1721, återgick Narva till Ryssland. Stormaktstiden kan därmed sägas var avslutad.

Man kan verkligen undra hur vårt mynt hamnade i jorden på Västra Mark. Kanske tappades det av någon av kung Karl XI:s män i samband med rekognosering inför anläggandet av den stad som skulle bli Karlskrona? Och vad berättar själva myntet mer konkret? På myntets framsida (åtsida eller avers) återfinns ett kungligt monogram samt den latinska texten ”Dominis protecor mevs” vilket ungefär betyder ”min beskyddare”. På den andra sidan (revers) kan vi läsa att myntet är av silver (Arg), valören 4 öre samt att det är myntat år 1671 i just Narva. I mitten finns också Narvas stadsvapen. Bokstäverna LN vid sköldens sidor berättar att myntmästare var Lewin von Numers.

Som privatperson behöver du ha ett tillstånd från länsstyrelsen för att få använda en metallsökare. Vill du veta mer om vad som gäller vid metalldetektering kan du läsa mer på Riksantikvarieämbetets hemsida. https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-och-svar/metallsokare/

Vill du veta mer om fynden från Vämö? Den 28/4 öppnar vi en utställning i Hjortsberga prästgård i Wämöparken. Du kan också se alla föremålen på årets arkeologidag den 25/8 på föremålsmagasinet på Rosenholm.


 


Karta över Vämö som visar var myntet hittades. Karthantering: Stefan Flöög. 

 

Föremåls-id: Blm 29453_1, foto: Morgan Olsson.