Blekinge museum

Heliga kors kyrka

Heliga kors kyrka

Där Ronneby ligger korsades en å av landsvägen som gick genom Blekinge.  Här uppstod tidigt en naturlig knutpunkt och omlastningsplats. Härifrån gick transportleden upp till Småland. Ronneby nämns första gången i kung Valdemars jordebok från 1231. Det äldsta privilegiebrevet, daterat 1387, är en förnyelse av ett äldre brev, därför vi vet inte exakt när Ronneby blev stad.

Arkeologiska undersökningar har visat att Ronneby vid 1200-talets slut hade en utvecklad stadsbebyggelse. Här fanns redan på 1100-talet en gråstenskyrka som på många sätt skiljde sig från den kyrka vi kan se idag. Under sen medeltid ökar välståndet och staden kom in i Hansans intresseområde. Staden fick kapell, hospital, kloster och myntverk.


Ronneby stadsplan av Johannes Meyer 1648-50

Under Nordiska sjuårskriget 1563-1570 fick ronnebyborna känna av svenskarnas härjningar i Blekinge. En svag befästningsanläggning mot öster, bestående av mur och vall, kunde lätt brytas igenom av svenskarna vid stormningen den 4 september 1564. Staden blev helt nedbränd och dess befolkning slaktad på order av den svenske kungen, Erik XIV. Ännu idag bevaras inne i kyrkan den svartnade kyrkoport med märken efter yxor och hillebarder, då Erik XIV:s trupper tog sig in i kyrkan för att i vilt raseri meja ner de kvinnor, barn och gamla som sökt skydd där.

Efter freden i Roskilde 1658 då Blekinge blev svenskt förlorade Ronneby efter hand sin politiska och ekonomiska ställning, och miste till slut sina stadsprivilegier. Borgarna tvingades att flytta till den nyanlagda svenskstaden Karlskrona, som fick sina stadsprivilegier 1680.Heliga Kors kyrka ligger på en höjd, väl synlig från många håll i staden. Dess äldsta del är från 1100-talet men sitt nuvarande utseende har kyrkan troligen fått under 1400-talet.


Kyrkan har många kalkmålningar. En del av målningarna har daterats till 1300-tal, men de flesta kalkmålningarna är från 1580-talet, tiden efter blodbadet. Målningarna består av växtslingor, bibelspråk och figurer. Men också bearbetade minnen från hemskheterna som drabbade staden. Bilden ovan t.h. visar enligt inskriften "En Christen Ridder" på korets norra vägg. Utrustad med "Salighedz Helm", "Gudz harnisk", "Sandheds belte" och  "Troenes Skiold". Han strider mot ett odjur "Werdens herer", framför odjuret en förförerska med korsglob på huvudet och penningpung i höger hand.

Till vänster om riddaren en svävande ängel, som kröner honom med "Erenes Krone" överst t h om riddaren uppenbarar sig den Korsfäste i strålglans. En stråle är riktad mot riddarens bröst. Nedanför ängeln står "Paulvs Effese 6" I den bibeltexten kan man läsa: "Varen iklädda rättfärdihetens pansar och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet, som fridens evangelium giver. Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Och låten giva eder Frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord"


Framställningen ovan visar människans frestelser. En symbolisk framställning hur människan slits mellan goda och onda makter. Frälsningen kommer ovanifrån, dit människan pekar med sin högra, fria hand.


Danska riksvapnet från Fredrik II:s regeringstid (1559-88)


Under de blodiga härjningarna i Ronneby 1564 sökte en del av stadens invånare skydd i kyrkan. Kyrkdörren från den tiden står idag vid norra långväggen. Den bär huggmärken gjorda av den svenske kungens krigsmän när de försökte ta sig in i kyrkan.

Vid kyrkans korvägg finns en rikt dekorerad och delvis förgylld altaruppsats från mitten av 1600-talet. Predikstol och bänkinredning från 1640-talet är tillverkade under den tid då den danska träsnidarkonsten stod som högst, under Kristian IV:s tid.

Upp