Blekinge museum

Bevare oss

För ond bråd död
För pestilentia
och dyr tid
För krig och örlig
Bevare oss milde Herre Gud.
Ur Litanian

Religionen höll samman samhället. Från predikstolen förmedlade prästen myndigheternas påbud. Han predikade också om bot och bättring. Om bara människorna levde rättfärdigt skulle de inte drabbas av sjukdom och död som ansågs vara Guds straff. Genom religionen blev världen begriplig och livet fick en mening.

Som själasörjare hade prästen en viktig roll under pestepidemin. Han skulle besöka den sjuke, ge tröst, ta emot syndabekännelsen och utdela nattvarden. Risken för smitta var betydande och många präster och deras anhöriga drabbades.

Kyrkoherden Lars Schlyter i Hoby var en typisk representant för tidens präster.Han hade 1676 mitt under pågående krig tillträtt sin tjänst när han tillfångatogs av danskarna och placerades på Karlshamns kastell. Efter tre veckor frisläpptes han och kunde återvända till Hoby.

Han överlevde pesten och avled 1729, 82 år gammal. Socknens hjälppräst och klockaren tillhörde däremot de många offren för farsoten.