Blekinge museum

Fartyg i sjöstrid

Sjuårskriget - Händelseförlopp

I början av 1500-talet hade danskarna i förening med lybeckarna försökt betvinga svenskarna genom att hindra tillförsel av livsviktiga varor, främst krigsförnödenheter och salt. De förbundna behärskade Östersjön, men blockaden visade sig otillräcklig. Utgångsläget för ett krig var gynnsamt ur dansk synpunkt. Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge och Gotland var norskt och danskt land. Båda de stridande parterna hade väntat och önskade kanske också krig. Känns historien  igen? Maktlystna herrar startar krig som drabbar oskyldiga, kvinnor och barn.

Så här skriver dansken Jon Tursen 1570 om händelserna
i Ronneby 1564:

"Saa begynte da de Svenske langt for dag at skiude Ild paa Byen med store fyrmøser, och aldrig holt op eller loed aff at skiude Ild, førend meste parten aff byen stod ald i lius lue. Och da di Suenske fornumme at mange aff borgerne gauffue sig ind fra Voldene at slycke Ilden, da giorde de strax Anfald till byen med ald deris mact och vunde byen hasteligen, der Klocken vor ved 7 om Morgonen, och giorde der saa stort it Mord baade paa mend och quinder, piger och børn, och sparede ingen huerken unge eller gamle, med Sognepresten, huilcken de sloge ihiell midt i Kirckedøren.


Och quinderne, som de løbe paa gaderne och haffde deris spede børn paa armene, och de, som laa wdj Barselseng, toge de Suenske børnene och kaste dennem paa ilden, och Quinderne sloge de ihiel, till saa lenge at de tydske knecte saae dette ynkeleige Mord. Saa ginge de strax til Felt Øffuersten och talde hannem haardeligen till och sagde, at de tilforne haffde vaerit wdj mange Krige, baade huos Hedninge och Christne, och aldrig seet saa vchristeligt it mord, som der da skeede"


1563

30 maj
Svenska och danska flottstyrkor i strid utanför Bornholm.

juli
Ett danskt fartyg söker skydd undan den svenska flottan i blekingska Hällevik.

4 aug
Officiell krigsförklaring mellan Sverige och Danmark.

8 aug
Erik XIV erbjuder blekingarna skydd undan den danske kungen.

4 sep
Danskarna erövrar Älvsborg. Erik XIV angriper samtidigt utan resultat Halmstad.

11 sep
Flottorna utkämpar en oavgjord strid vid Öland.

15 sep
Blekingska staden Avaskär bränns ned av svenskarna, ledda av Jon Carlsson och Abel Palm.

23 sep
Nils Persson får order om att gå in i Blekinge med 3 fännikor
(1 fännika = ca. 400 man) och ett uppbåd bönder.

sep
Blekingestäderna Lyckå och Elleholm bränns ned. Blekingebönderna i Östra härad svär Erik XIV trohetsed. Anfall mot Ronneby som försvaras av Peder Stinger och 4 fännikor Dansk arme tågar in och stöttar länsherren Verner Parsberg på Sölvesborgs slott. Tillsammans tågar de mot Ronneby och Lyckå

Lyckå slott

15 okt
Order ges till svenskarna att dra sig tillbaka.  Blekingeborna svär danske kungen "Frederik" trohet De danska trupperna återvänder till Sölvesborg.
Svenskt återtåg. Ronneby attackeras, bränns, men intas inte.

okt - nov
Svenskarna bränner flera socknar i Blekinge.
Verner Parsberg samlar ett uppbåd, går över gränsen till Sverige och härjar i Konga härad i Småland.

30 dec
Order till svensken Nils Persson att "ströfva, bränna och ihjälslå" i Blekinge.


1564

 

 

 

Upp

 

Bildtext

Sjöstrid


Det svenska skeppet Sankt Erik beskjuts från det danska Jägermeister. Danskarna använder så kallade fyrbollar, avsedda att sätta det svenska skeppet i brand. Bilden är utförd av ett ögonvittne, Rudolf van Deventer, som själv deltog i slaget på den danska sidan.

×