Blekinge museum

Naturen


Foto Morgan Olsson 2017, Blekinge museum.

Redan då Wämöparken anlades var man mycket medveten om platsens natur,växtlighet och karaktär av en typisk blekingelund. För att värna om biologisk mångfald har EU skapat ett nätverk, Natura 2000. Det utgörs av en mängd värdefulla naturområden som ska skyddas för framtiden. Varje medlemsland ansvarar för att skydda och vårda sina områden. Wämöparken är ett sådant område.


Foto Lizett Hellgren 2017, Blekinge museum

1994 anlades en naturstig med hjälp av lektor Lennart Mattsson. Under åren har även diskussioner förts kring att anlägga en botanisk trädgård med typiska blekingeväxter i parken.

Wämöparken och området väster om Österleden är klassade som nyckelbiotoper. På de gamla grova ekarna finns skyddsvärda rödlistade lavar och svampar. En nyckelbiotop är ett område av en speciell naturtyp som har stor betydelse för skogens flora och fauna och har förutsättning­ar att hysa hotade och rödlistade arter.

Nedan citat ur Länstyrelsens bevarandeplan för Wämöparken:

...Vämöparkens Natura 2000-område består av två delar åtskilda av infartsleden mot centrala Karlskrona. Inom området finns ett betydande inslag av jätteekar, däribland några stående döda träd (högstubbar).


 Foto Morgan Olsson 2017, Blekinge museum.


Läderbagge (spillning och fragment) har påträffats i fem ekar (två i väst och tre i öst). Bland övriga rödlistade arter, mer eller mindre karaktäristiska för naturtyperna i parken, märks saffransticka (Hapalopilus croceus), tungticka (Piptoporus quercinus), skillerticka (Inonotus cuticularis) och räfflad nagelskivling (Collybia fusipes).

Foto Lizett Hellgren 2017, Blekinge museum.

Vissa plockhuggningar i syfte att gynna jätteekar har utförts under 2000. Dominerande trädslag i hela parken är bok och ek, ungefär hälften vardera, men trädslag såsom lönn och lind förekommer också.

Den karaktäristiska naturtypen är bokskog med ett fantastiskt vårfloratäcke av vitsippor, svalört, tandrot och skogsbingel. I områden med större ekinslag på mager mark växer rikligt med murgröna och kaprifol.


Foto Lizett Hellgren 2017, Blekinge museum.


Området är tack vare sin närhet till tätorten och sin naturskönhet flitigt använt för friluftsliv, motion och kulturella arrangemang. Området har tidigare, åtminstone från 1600-talet använts för utmarksbete och senare på 1800-talet för excersis. 1910 invigdes den så kallade Wämöparken. Själva parkanläggningen ligger utanför Natura 2000-området.