Blekinge museum

Gemshög

Detta är den största församling till rymd och mest befolkad i hela Bleking; På skog den allra rikaste, ty här är den skönaste ekskog till allehanda byggningar, den kostligaste bokskog, helst på norra kanten, som giver ollon sin tid, men eljest mycken pottaska. Furuskog finns mest vid skånska gränsen och där brännes beck och tjära.... Jämte skogen är ganska gott förråd på gräs och bete för boskap, så att grannarna från nästa socknar gärna föra sina oxar och ungboskap hit upp till bete, och hämta dem igen, helt feta. Sädesväxten är tillräcklig på de flesta ställen, ehuru man ej brukar annat än vårråg och korn om man undantar svedjeråg, som tämligen brukas. Humleväxten är ej heller ringa;...

Boskap, hästar och svin är nog av; något getter men föga får, helst sedan vargarna utött dem, såväl som rådjur och hjortar.
Tjädrar och orrar har snart sitt bästa fädernesland i Bleking,... Själva folket tycks nästan vara hurtigare än de andra i detta och Bräkne härader, undantagna vad Hoby socken är. I snapphanetider voro snart alla i Jämshögs socken ansedda för snapphanar, och för den skull till att avbrännas.

De äro mest alla goda skyttar, timmermän och snickare, fast det mest endast sträcker sig till de egna förnödenheterna, och ej som göingarna därmed driva handel. I socknen är ganska få byar i anseende till dess rymd, utan består mest av enstaka hemman, som ligga här och där i skogarna och sådana mest till belägenhet, att man ej utom till häst kan komma till dem.

Hässlehult skall vara den största, därnest Gemshög...Holje är ock en stor vacker by och har tvenne årliga marknader, den 3 juli och 30 september; på vilka Carlshamns köpmän och hantverkare endast har rätt att driva handel.. De övriga byarna är intet av värde att anföra.

På vatten, sjöar och strömmar är här i socknen stort förråd.... I alla dessa strömmar äro ganska många små skvaltkvarnar och 8 stycken sågkvarnar, vid vilka en stor myckenhet bräder och plankor skäras. Vid Holje hade länsmannen Hans Carlsson på privilegium (1729) låtit bygga ett pappersbruk, vilket han sålde till brukspatron Joh. Wilh Petré, som även där (1735) uppbyggde en stångjärnshammare dock förra bruket brann av, förmodligen genom vanartiga människor som gjort det uppsåtligt... Man har ej mer igen än blotta Petrifors (1759 ändrades namnet till Olofström) och lär råka i evigt öde liksom pappersbruket... Till hammarsaker är nog vatten och kol, men järn till smide måste föras öppet från landet ned sjöledes. Men 1756 tillhandlade sig på offentlig auktion brukspatron Olof Fahlén denna förfallna egendom och satte i gott stånd en stångjärnshammare med en härd, kniphammarverket till sex svanshammare till spik och annat smide, samt ståltråddrageri ovanpå....Masugnen kom ej i stånd för allmogens ovillighet till kolning utan man arbetar på köpjärn och kolar med eget folk, att man enadast kan leja till körslorna. Om framdeles handelsman Olof Olsson i Carlshamn kan inrätta det som tillämpat är får man förvänta med tiden.
 ...om kyrkans uppkomst... att hon var mycket trång, helst sedan folkhopen så ansenligen börjat ökas på någon tid,...mycket utvidga henne och med tegelsten till en stor del uppmura; förse henne med en stor läktare, västra änden med många stora fönster, att hon är förträffligt ljus, har fyra stolrader i bredd med varandra,...Sådan förbättring skedde år 1736. Kyrkan har inga märkvärdigheter inom sina murar utom tvenne gravvårdar...

 ...märkvärdigheter... Biskopsmåla... Hinshult en ofantligt stor sten, som säges vara ditkastad med ett hårband från den vittbekanta Trollesten i Skåne...
...vid Härnäsgården en damm, i vilken är en stor hop vattenödlor... svarta, med gälar under buken. De göra om aftnarna ett förskräckligt larm med sitt skällande...

Christopher Cronholm 1757
JÄMSHÖG
Den härvarande kyrkoherden, hovpredikanten och prosten, doktor Jöran Öller har under arbete en beskrivning över denna socken...Doktor Öller menar att socknen rätteligen bör heta Jämshög emedan alltjämt finnas högar. Snapphanarna ha härfordom haft sitt tillhåll, varför konung Carl XI befallde att hela socknen skulle brännas.
Potatisplanteringen vet man att begagna sig av, men i synnerhet äro Jämshögsborna kända för sin trädgårdsskötsel. ... såväl man- som kvinnokönet är till flera slags handaslöjd ganska benäget och händigt. I socknen uppehålla sig en mängd hantverkare och flera salpetersjudare.
 
N.H. Sjöborg 1792Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE, Blekinge museum

 
 
 Upp