Blekinge museum

Gammalstorp och Ysanne

Jordmånen är överallt sandmylla; nog fruktbärande till säd och gräs. I Gammalstorp mera skog och bergaktigt, men i Ysane mer slätt och sandigt. Furuskog gives ingen i någondera, utan endast ek och björk i ängarna, men i Gammalstorp ansenlig. På Ryss- eller Risaberget är bokskog , som giver ollon, eller ved till bränsle och pottaska. I båda socknarna är nog eljest utmarken övervuxen med ene- och björkbuskar....ehuru man dock må säga att man i dessa socknar och särdeles i Norje by lever tämligen på Mjällby sockens vis, med lyckors intagande på utmarken. Men att man ej är angelägnare härom, kommer därav, att man i sädesgärden har nog jord till åker,...,så att man med hjärtans nöje ser de härligaste åkrar längs med landsvägen emellan "Sylfsborg" och Norje gästgivaregård fulla med härlig säd av alla slag, som råg, korn, havre och bovete;..som giva gott hopp om att slippa sädesköp i denna orten.

Vesan är ett märkvärdigt vatten,...,kring vilken man fordom kunnat segla med fartyg men nu ej ofta kan komma över själva Vesan med en ringa båt eller ekstock för dy och gyttjas skull, som står upp i vattenbrynet. Hon överväxes alltmer från bräddarna inåt av rör och säv, att man därav har ansenlig båtnad; ...som rörvassen vilken senare man bärgar om vintertiden till stor mängd; brukar både själv till taktäckning och säljer till andra.

Pukevik är en gammal lastplats, där särdeles mycken ved från Jämshög och Gammalstorp socknar utskeppats.

Gammalstorp kyrka är byggd av gråsten på Prästholmen i Vesan och täckt med tegel....om vintern se, att det är en holme ty då alldeles med vatten omgiven, att folket ofta har svårt vid att komma till kyrkan....Hon skall ock vara så tidigt byggd att ock Bornholmsboarna ha fört sina barn hitöver och låtit döpa dem.
(Absidkyrka från 11-1200-talet, helt ombyggd 1793)

Ysane kyrka är även av gråsten helgad för S:ta Gertrud, mycket liten och trång till den lilla församlingen, har ej heller några andra märkvärdigheter än att hela kyrkgolvet är så uppfyllt med ofantliga stora människoben, 2-3 gånger så stora som vår tids, att det är omöjligt att göra någon grav där. Härav torde man snart falla på den tanken att de på Risaberget fordom boende jättar här haft deras kyrka och gudstjänst. Det nuvarande folket i orten är ej av det slaget, ty de är snarare smått än stort, och alltså må väl jättarna sen blivitutdöda.
(Från omkr. 1300. Ombyggd 1777 och 1862.)

Märkvärdigt i socknarna... mot Ryedal i hälleberget... jättekitteln... lögetråget. På vägen mellan Ysane och Norje byar... Habors ek... Ett litet stycke norr om eken visas på berget en hop sten och kallas Signels bur... 1729 den 9 juli en liten tjänsteflicka, Elsa Olofsdotter från Ysane ...blivit bergtagen... Uti ovan nämnda Norje by, har år 1744, den 18 juni, en människa som från sin födslodag varit ansedd för piga och hetat Brita Brask, blivit erkänt på tinget för manfolk och blivit nämnd Peter...

Christopher Cronholm 1757


I socknen Gammalstorp finns 32 19/24 h., av vilka 1 1/2 h. ha säterifrihet och 9 5/8 äro frälse. Av omkring 1.350 människor äro 107 åkerbrukare och 556 mantalsskrivna. Till socknen hör säteriet Gamla Ryedal 2 1/2 h. Huvudbyggnaden är grundmurad av en vånings höjd med ovanrum: en ny flygelbyggnad är även grundmurad och en gammal korsvirkesbyggnad skall ombyggas. Ladugården består av träbyggnader. ...3 arbetsbönder som bebo 2 h. insockne frälse i Augerum, 16 torpare, en mjölkvarn och ett tegelbruk. Gården har över 200 år tillhört danska familjen von Oldeland...Nu innehas gården av kammarherren och riddaren av Kungl. Svärds orden C. H. Wachschlager.
I socknen Ysane av 720 människor äro 321 mantalsskrivna och 67 åkerbrukare, som odla och bebo 21 7/24 hemman, av vilka 5 1/12 äro frälse.
 
N.H. Sjöborg 1792.Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum
 

Upp