Blekinge museum

Mellby

...som stränderna äro ganska bekväma till ål, torsk och sillfiske, bruka inbyggarna sig allvarligen härvid hava sin möda rikligen betald, att snart var man i socknen brukar fisket och säljer en otrolig myckenhet till Skåne, Småland och Blekingeboar både färsk och insaltad. Vid fisket brukar man endast fem eller sexbordsekor och ej vrakekor som österut på landet.

Fast man så brukar havet och fisket försummar man intet åkerbruket, utan är, som i det förra ett rätt mönster för alla blekingeboar och klart bevist, att arbete och flit äro näst Guds välsignelse de endaste medlen till folks välmåga. Blekingebon mår i allmänhet väl men bland alla må våra Mjällbyboar snart bäst, än skönt de bebo snart sagt, den allra minst fruktbärande jordmånen i hela Bleking, en svag sand och sandmylla. Icke dess mindre sälja de råg, korn, havre och en otrolig hop bovetegryn till sina grannar. Grannarna däremot har långt bördigare jord, mindre sand och på några ställen lera och få ändå köpa säd, ty de bruka ej sin jord med den drift som dessa, utan låta landet överväxas med ene och andra buskar...

Med sin myckna säd föda de svin, gäss, höns och ankor mer än någon annan ort i Bleking; och för dem som för sin myckna ull och får göra sig vackra pengar. För det svaga sommarbetets skull kan man ej underhålla mycken boskap, och den boskap man underhåller, lejer man mest för om sommaren på andra ställen... Härav har man på flera ställen ont om mjölk, smör och ost, vilket grannarna gemenlig föra till dem och byta sig fisk och sill för igen.

För vattens skull till boskap gräver man sig gemenlig dammar vid byarna och har brunnar i gårdarna till husbehov. I socknen finns ideligen stora byar, då annorstäds i Bleking, Man kan stå här på kyrkogården och, när skogen är ren, se över hela socknen, vilket annars i Bleking är omöjligt för skog och backar.

Kyrkan ...är gammal och en av de äldsta i landet. Kyrkan har 2ne torn, av vilka det ena står i lika ordning med kyrkan och är som hon av graåsten, men det andra söder om i bredd med det förra av tegel, och tjänar så till förhus o. saom klockstapel.
(Raserade 1788 liksom kyrkan i övrigt. Ny kyrka byggdes färdigt år 1796).

Märkvärdigheter i socknen... Lörby... ättestenar... Stigby Sissa; om vilken inbyggarna ha åtskilliga sagor om spökeri som gärna oroar de förbigående om aftnarna...Hellewik, är en bekant havsvik som fiskare och sjöfarare ha si bekant och besöka.... En bekant källa ...Ulfa knutan kallad ...som har skönt vatten och besökes nog av sjöfarande när de behöva det.
 
Christopher Cronholm 1757

Socknen liknar mera Skåne än Bleking. Fälten äro merendels sandiga, jämna och skoglösa: även ser man här får och gäss, vilket är sällsynt i Bleking. Fisket såväl som åkerbruket skötes med all flit, och sockenborna äro i allmänhet välmående. Brist på åar förorsakar även brist på vattenkvarnar. Listers huvud är ett för sjöfarande märkvärdigt berg, beläget i skogen vid Hosaby och har på östra sidan en ganska skön källa. Socknen föder omkring 2.200 människor av vilka 1.026 äro mantalsskrivna och 202 åkerbrukare, bland vilka 12 äro frälse, och som hålla 89 krono och 3 frälse båtsmän. I byarna finns flera hundra husmän, som bebo gatugrund.
 
N.H.Sjöborg 1792

Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum

Upp