Blekinge museum

Hällaryd och Åryd

...namn av rödja upprödd mark och ny den ena bland många hallar och den andra vid en liten å... ... mycket bergaktiga och skogrika...och ganska slättlänt utom vad åkrar och lite änggärden uppröjda mellan bergen. Sådana dälder giva ock härlig både säd och gräs. Överst uppe är en skön kronoallmänningsfuruskog, men eljest är skogarna både av bok, ek, furu, björk, al och avenbok,... Beträffande jordmånen, så är den ned mot havet stark lermylla, och bättre upp mylla med klapper. Var den förra är brukas trädes- och vinterråg, vete och ärter, samt linsäde allt med ganska god framgång, jämte det att åker och äng dagligen ökas och förbättras...brukas mest vårråg och korn, att kykoherden ofta får taga sin rågtionde i korn, och alltså får man i skogsbygden gemenligen köpa av dem vid havet...
...dessa socknars åboar, att de framför alla i Bleking mest försökt vad nytta det haver med sig att dika sina ängar och åkergärden;... Härtill har en inspektor och handelsman Martin Munthe såsom socknes utkorade lanthushållare genom sitt oförtrutna flit och pådrivande ganska mycket bidragit;... I Kåppraps by har man rivit upp ofruktbar äng till tio tunnland åker. Inspektoren själv har förbättrat sitt lilla hemman ifrån 3 1/6 tunnor utsäde till 8 tunnors. Saltburgska flyktingar viste här prov av att utdöda stubbar i åkern, i det de med stora kilar klyvde stubbar och kastade glödande stenar ned i öppningen, varigenom stubben om två år bortruttnade. Den stora mossen mellan Svinaryd, Ellestad och Tokaryd, är genomskuren av ett dike, och i stället för starrhö, de förr höstat där, är nu gott hårvaldshö till många lass... ..Får är här i socknarna ganska litet förråd uppå, undantagna i Prästgården och på några öar i havet. Till sådan brist skola vargarna ha skulden som dem så ha utött. men på boskap, som på oxar och kor är större förråd och större till växten än i de förra socknarna, vilke härrörer av det feta betet i dälderna. Samma beskaffenhet har det ock med hästkreaturen,... Anbelangande hav, sjöar och strömmar, så är de tämligen talrika och giva sina brukare nog mödan betalt; nämligen först salthavet, med allehanda fisk och sill, och förmenas den allra bästa torsken i hela Bleking fås vid dessa stränder...


 
...i havet vid Guevik, en även uti orten bekant lastplats, varifrån liksom vid Matvik Carlshamns handlande föra bräder och timmer...

...Malmtäkter och bergarter torde väl finnas om bonden vore angelägen om slikt arbete. Öljesjön har järnmalm, och i Hällaryds socken vid gården Pehrsgärde har några Carlshamnsboar före detta brutit i bergen efter malm...

..Det endaste bruk och verk som man har här på Mara gård ett tegelbruk (nuvarande Eriksberg), anlagt av framlidne schoutbynachten Ankargrip. Den lilla tillverkning som sker går allmänt till Karlskrona. Gården håller tvenne båtsmän och giver pengar till en tredje, innehaves nu av Westfeltiska familjen, och av framlidne löjtnant Erik Westfelt, som en stark hushållare sattes i gott stånd, till åker, äng, ladugård, samt därmed givit grannarna gott exempel.

...Hällaryd, som Åryd kyrka, är liten uppmurad av gråsten. Ingendera kyrkan har mer än en liten klocka i en stapel.

...märkvärdigheter...cirkelrunda stensättningar...vid Hällaryd kyrka har åskan slagit ner i en stor flathall,...och ritat märken vitt och brett i berget...,gammaldags begravningsplatser, vid Hallahult... en liten runsten...,ett par stora fåglar..., åboarna kalla dem Odens svalor,..., Valsjön och därvid en bråhall mot vattnet, och förmenas vara en ättestupa, utför vilken gamla hedningarna störtat sig när de tröttnat vid att leva och önskade komma till Oden. En ofantligt stor björk, vilken en gång föll över ända och slog ihjäl tvenne pigor... Grebbebjörken...
 
Christopher Cronholm 1757


Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum

 Upp