Blekinge museum

Mörrum och Elleholm

Jordmånen är sandig, marken jämn och fri för berg, och mycken sten; har före detta haft bättre tillgång på så bok- som furuskog, och ek, i ängen och på utmark som all är förhuggen, utom av vad till en del av Elleholm hörer, eljest är hela marken så övervuxen av enbuskar, att varken folk eller fä på många ställen tränga sig fram, att man snart kunde anföra risemannens ved. Jag gick fram om den lates åker och fann intet annat än nässlor och tistel; ...Tallskogen, som är nog små och tunn, förminskas dagligen därav, att åboarna alls intet skona den, utan så som det endaste att tillgå, för att hava en nödstyver, fälles stundeligen och föres in till Carlshamn, emedan man varken har säd eller fiske tillräckligt, och det lilla höet man får säljes, så att alltså både folk och fä lider...

Den myckna tobaksplanteringen som här brukas, dels av inbyggarna själva , dels genom åkrarnas bortlejande till andra,ökar ansenligen antalet tiggare om året här i församlingen, så att knappt uti något pastorat i hela Bleking givs så många husarma och tiggare som här. Till tobaksjorden går den bästa och mesta gödseln från gårdarna och åkern, och när tobaksplanterarna ej har gödsel nog, göra de den ene efter den andre bönderna ett supkalas och får då ett eller två lass gödsel av var man som infinner sig.

Havsfisket brukar man litet eller intet. Byarna Mörrum och Hästaryd ha skönt laxfiske uti strömmen och låta sig nöja därmed, men på Elleholm är havsfisket av anseende. Brännvinsbrännandet, som brukas här även så rundeligen som annorstädes, gör att man får köpa säd till större delen av året, och oftast av köpmännen, som har den dyraste för fattigt folk. Boskaps- och fårskötseln är måttlig men kunde bli bättre. Laxfisket i Mörrum är en urgammal härlighet, som i långan tid varit bekant och är delad mellan Kronans rättsinnehavare och åboarna i Mörrum och Hästaryd. Var och en får använda sin fångst efter eget behag, antingen att röka eller salta eller yttra färsk. Präst, klockare och de fattiga i församlingen har sina vissa laxar. Arrendatorn har byggt en laxbod, där både han och hans betjänt bor under fisketiden och saltar ner, röker och försäljer laxarna.

Elleholm... betyder inget annart än Aleholmen, av en stor mängd av det slags trän, har fordom varit en liten stad med ett fast slott på en annan holme och hört till biskoparna i Lund, bestått endast av en gata och husen ståndade vid ån. Som ock ståndspersoner mycket efter den tiden bebott byn, äro de flesta husen väl byggda, täckta med tegel och av korsverk. Orten är angenäm både för skog och fiske; åker och äng god. På västra sidan kommer man in till byn över 3 ne bryggor, emedan ån där är smal, men på öster bred och har endast en färja eller pråm, som drages med lina. Kyrkan har varit alldeles förfallen och är åter uppbyggd med korsvike av ståndspersonerna som bor där. Joh. Wagner har anlagt ej allenast vackra trädgårdar, utan ock ett skönt stärkelsebruk med hästkvarn, tills vattenkvarnarna blev uppbyggda. Han hade även privilegier på ett såpbruk, men är nu sålt. Man brukar ock mycket med kökssakers- och tobaksplantering till sin förbättring.

Hovgården eller där biskop Birger fordom hållit hov är belägen på en särskild liten holme. Gemene man har mycket att säga om spökeri på denna slottsholme, som visas med bespänd vagn,  betjänter och hundar. Nu för tiden består Elleholm av sju hela hemman och håller 11 båtsmän.

...beträffande Mörrums kyrka så är hon byggd av gråsten och är så tecken till ålder (trol. från 1200-talet. Nuvarande byggd 1844- 47), har ett nyare utbygge i norr mot predikstolen samt nya läktare.
 
Christopher Cronholm 1757

Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum

 Upp