Blekinge museum

Hoby

Att landet här är jämnare och sockenvägar nog, har varit orsak att skogarna blivit mera nedtagne än mång annorstäds, så väl fur - som bok och eke; vartill klappholtzhygget vackert har förhulpit. Som ock båda städerna Carlskrona och Carlshamn ha del i Järnaviks hamn och Björkaryds lastplats, griper det skogarna an så mycket hårdare. Jordmånen är här... vid havet god lermylla och giver god säd av alla slag, men bättre upp är mycken sandmylla och alltså något sämre; dock så att inbyggarna ha gott förråd på säd, lin och gräs. Bättre upp i skogsbygden ersätter skogen vad som brister uti säd och vanligt åkerbruk. Den allmäna klagan finner ock här sin plats igen med enbuskarna, som skada mulbetet på utmarken... Man kan ock samma säga att allmogen här som annorstäds ansenligen förbättrat sina ägor, åker och äng, att man för framtiden kan göra sig hopp, att mer och mer slippa det dyra sädköpet hos utlänningar. - Hästar, boskap och får äro här ansenligt stora och bättre...Som man ock har längre till städerna blottar bonden sig ej på foder och följaktligen föder mera boskap än de som bo nära vid städerna och följaktligen har det som många andra söka efter... Vatten och strömmar äro ej här så ymnigt ... men så ger havet här ock mer fisk och sill åt de flitiga fiskarna, så de ock ha ansenligt att dela till grannarna uppe i Småland och egna skogsboar. Dessutom föra de ock till städerna både i Bleking och Skåne, att därmed skaffa sig pengar och säd, när det någon gång tryter för dem själva...

...Mjöl och sågkvarnar är tämligen gott val på i socknen. Skogvaktare Rundqvist i Dönhult har en skön kvarn med 2 par stenar, men skvalter äro 6- till 7 stycken., som ej äro små och ringa

..Kyrkan är stor och rymlig, uppbyggd av gråsten, och genom åtskilliga gjorda tillökningar blivit korskyrka. Så är ock även en vacker rymlig sakrestia uppsatt i prosten Sclyters tid, var eget med hustrus och barns kontrefeyer finnas där på en tavla (försvunnen i samband med kyrkans rivning 1868). Än är i kyrkan till finnandes 4 altare. Det ordinära, öster ut visar kung Christian 4:s namn och år 1650, det i söder har en tavla av idel bilder, 3:die och 4:de på norra sidan voro endast brukade före detta att sätta altarmat på för präst och klockare.. Näst dessa är ock kyrkogångshustrubänken....Som församlingen i övrigt är vidlyftig, och gammalt sjukt folk svårligen kan komma till
kyrkan,...låtit uppbygga en klockstapel av trä, eller ett hus uti Öljehult, att några gånger om året hålla gudstjänst i och nattvardsgång,..

Märkvärdigheter i socknen... Runamo hall och den gentemot belägna Maklamo hall. ...Själva runorna äro uthuggna i en lång stenflisa av 44 alnars längd, så nätt infälld i en stenhall, som ett stycke trä kan fogas i ett annat, men eljest ligger långs utmed jorden, på et ställe där den gamla landsvägen gått till Ronneby...
 
Christopher Cronholm 1757


Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum
 

Upp