Blekinge museum

Backaryd

Denna har förr legat under Ronneby och varit en fjärdingsdel därav, som kallats Backaryd fjärding, vilket namn den av många behåller. Som denna delen av Ronneby socken är belägen och hade mer än 2 mil överst från Smålandsgränsen till kyrkan, genom ovägiga berg och skogar och således sällan kunde komma till gudstjänsten, gjorde sockenmännen i denna fjärding ansökning 1639 hos danska kungen Christian 4 att få bygga sig ett kapell och elva gånger där årligen få gudstjänst hållen, men i övrigt få hålla sig till Ronneby; ...I allt detta samtyckte konungen....När nu bemälte Knut Hahn vart biskop, halp han, som stod i stor nåd hos högsalig kung Karl XI, sin svåger Cornerus till fullmakt 1682 på Backaryd och fick det avskilt från Ronneby till ett särskilt pastorat, varvid det förblivit än och består nu av 22 hemman på 1/16 när. Hela denna trakten är förträffligen sten och backig, av vilket senare det tros ha sitt namn Backaryd... Åkerbruket har här alltid varit ringa för berg och skogars skull, och kan föga förbättras, utom genom svedjande.Skog må göra det förnämsta till näring, såsom härifrån ock kommer en ansenlig hop timmer och pottaska till Ronneby och Carlskrona.
...
Bökebäcken, som har åtskilliga skvaltar och sågkvarnar. Rothneån eller Ronnebyån har vid Skallavraket 2 par mjölkvarnar; Hjortehåla, både mjöl och sågkvarn; Klåben och Långgölen likaledes - så att på sådana verk är ingen brist. Dessa vattnen giva tämmelig fisk, när man med allvar vill bruka det. Bokskogen även ollon sina tider, att inbyggarna äro i detta väl behållna.Boskap och getter har man även gott förråd på, men till får är orten mindre lämplig än annorstädes.
...
I övrigt var denna kyrkas anläggning en av de nödvändigaste i landet, ty här var på lång väg ingen kyrka att gå till, antingen i Bleking eller Småland, utan folket levde liksom i hednisk blindhet. Ungdomen hölls hemma tills de voro snart fullvuxna, förrän de kommo i kyrkan, och när nu en sådan en gång förs kom till kyrkan, mente han bänkarna i kyrkan voro fä-bås och sade på sitt mål; "Äu da wa nåna fina bausa"
 
Christopher Cronholm 1757

Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum


Upp