Blekinge museum

Ronneby

...skog i norr, sand mitt uti och lera vid havet, där berg och backar samt dälderna emellan är med enbuskar och så vida övervuxna, att man på sina ställen har svårt att tränga sig igenom. Mitt i socknen är på utmarken stora släta fält av sandjord bevuxna med småljung och små enbuskar, där några får gemenligen ha sitt bete, men är otillräckligt för större boskap. Bättre nytta skulle det göra, om man , såsom sker i Lister vände sådan jord till åkerlyckor, för bovete, råg och havre,... Sädes- och änggärden äro allestäds bördiga och giva idkarna skäl för mödan. Kring själva Ronneby by ärsynnerlig oförliknelig belägenhet och så angenämt som på någon ort kan vara, i anseende till åker och änggärden, vilka senare är beströdda med en upprensad ek- björkskog, då det förra har den stora stillflytande ån vid sidan av sig till åskådarnas nöje. Skogarna har för detta varit långt förträffligare än de nu är till vilkas avtagande mycket bidragit, att landsvägen går längs genom socknen från Småland till Ronneby, varifrån man skeppar och flottar ved och timmer vidare, helst till Carlskrona, varest är avgång nog.

Skärgården är här liksom i Hoby välsignad med all slags fisk och sill, därpå man ock har god avgång från Småland och Blekingsskogarna, att de ej behöva sända den någonstädes. De handlande i Carlskrona som här ha sina köpdrängar göra ock stor upphandling därå....
Insjöar och strömmar äro ganska få....Bökeån...kommer uppifrån Småland och sjön Rottnen, därav både ån och själva byn har sitt namn, fast den kallas nu ej Rottneby utan Runneby.Vid Bokeån är åtskilliga skvaltkvarnar,..., samt en stamp vid Djupadal för garvare och sämskemakare;... Utom detta är ett den 14 september 1748 med privilegier försett pappersbruk upprättat, av .... Erik Bosson, av 36 stampar på en hjulstock redan i gott stånd och i full gång samt har god tillverkning. Från dessa kvarnverken, som alla stå på ett ställe strax ovanför byn, är än 1/2 mil till havet segelbart vatten, som ock kan föra tämligen stora fartyg. För detta ha allehanda slags fisk gått ända upp till forsen, men sedan såpebruken blivit anlagda; och den utlutade askan kastad på sina ställen i ån till fyllnad, har fisken blivit därifrån.... Strax ovanför byn går denna ån genom ett hälleberg, vid Häggetorp, Djupafors kallad, med en otrolig snällhet och botenlöst djup, och är i en längd av några och trettio steg, ej bredare än man väl kan hoppa däröver, då den eljest är både före och efter ansenligen bred, men ock i denna forsen på båda
 sidorna så jämn och rät som en murad vägg.

Ronneby gamla stad, den dock ej upphört för längre tid sedan än i mannaminne. Den har just inte varit vidlyftig, utan tättbebodd...gatorna har varit som de än är, efter gammaldagsviset krokiga och smala; men kyrkan är välbyggd och vittnar nog att det varit stad. Har fordom haft 2ne borgmästare intills hon 1680 måtte gå under Karlskrona. När den först blivit anlagd, är obekant, dock 1387 fått av kung Olof, den bekante drottning Margaretas son och medregent, stadsfästelse på sina privilegier...kung Karl X, högsalig i åminnelse i tanke, så snart Blekinge genom Roskildska freden 1658, kom i svensk hand igen att förflytta staden Ronnebytill Bodekull. Detta förslag blev genom hans tidiga död till intet, men i hans sons, kung Karl XI:s tid såvida utfört, att Ronnebyborna 1680, då den nya staden nuvarande Karlskrona skulle anläggas på Trossö, måtte flytta dit med hus och egendom. det skedde ganska nödigt och trögt, och ej före åtskilliga Kungl. påbud och utslag bragte dem därtill, oaktat nyssnämnda år snart hela staden den 21 december lades i aska.

Bland de verk och inrättningar som finnas i Ronneby är gevärsfaktoriet väl det äldsta och borde förmodligen vara det ansenligaste, men i sanningen det sämsta i anseende till det stånd det en tid varit och än befinner sig.... besagda år voro ej fler än 13 smeder och stockmakare, som var i sitt arbeta därpå i föresagda vis.

Sockerbruket... som tillhör avl.assessor Jacob Ankarcronas, Fredrik Granskogs samt rådman Lunnaeus arvingar, alla i Carlskrona, och postinspektor Wilhelm Schaey i Carlshamn, vilka på erhållna privilegier av den 14 sept. 1731 med stor kostnad anlagt verket och byggt ett grundmurat skönt hus av 5 våningar; och tillverka dagligen, när verket är i gång, upp till 500 toppar socker. Betjänter och arbetare är 1 inspektor, 1 mästare och 15 arbetskarlar. Bästa avsättningen sker i Stockholm...

Stärkelsebruk har samma intressenter anlagt på privilegier av år 1745 betjänas av 8 brukskarlar och en mästare.

2 ne såpbruk...senaste privilegierna är av den 29 oktober 1737, varest arbetas med 6 personer.

3 ne garverier, det äldsta är privilegierat den 11 dec. 1718 och anlagt av faktoren Mathias Maas av nederländsk härkomst...Det sista har framlidne mäster Hans Jochimsson anlagt och äges av dess son Johan Rundqvist.

... i övrigt i Ronneby 4 handlande av Karlskronas borgerskap, utom några köpmänner. Hantverkare är: 6 tunnbindare, 3 skomakare, 2skräddare, 2 mjölnare, 2 garvare, 1 murmästare, 1 sämskmakare, 1 kopparslagare, 1 kakelugnsmakare, 1 bagare, 1 slaktare, 1 fältskär; förutom alla sockenhantverkare, som här har sitt tillhåll, samt krögare och många andra, som här bygga och bo till ortens utvidgande och förmån.

...en vittbekant surbrunn, ett litet stycke söder om byn, vid ån, belägen i stark myrmalmsjord, och besökes av ganska många människor om året. Första upphittaren har varit en faktorismed
 benämnd Nils Åkesson.... genast kom till amiralitetsdoktorn Johan Gottschalk Traneus, som ock genast fann vattnet efter rykte, satte ned en tunna på stället och drog en hop folk dit, men särledes åren 1708 och 1709, hade han dit en stor del sjuka båtsmän från Carlskrona och de drucko med god fördel av brunnsvattnet. Sådant varade intill 1726, då Joh. Eberhart Ferber, amiralitets- och stadsapotekare i Carlskrona, förordnades till brunnsdoktor....När han skulle gräva sig bättre öppning, sprutade ådern sitt vatten så högt upp att man i dagen kunde taga vatten med glaset. Härefter lät han ansenligen bygga om källan ett hus, inrättade brunnsapotek i Ronneby, där brunnsgästerna uppehålla sig, och höll allt i förträffligt stånd intill den olyckliga elden 1741 lade apoteket, med mera, i aska. ... men brunnen är i ganska gott stånd och utom det han genom Guds välsignelse hulpit många till hälsan igen, har han särdeles dragit många, dels enfaldiga, dels vidskepliga människor från den försmädliga Edestads källa.

...Det är som mest alla gamla städer, ojämnt byggt, gatorna krokota (krokiga) och olika, än bredare och än smalare. Sedan är ock där och var stora täppor och lyckor, samt öde platser mellan husen..., som genom eldskador kommit i öde.. Där nu fattiga hus hålles, står en gammal mur efter ett kloster...Alla de hus som fordom stått uppe kring kyrkan och genom eldsvådan lades i öde och aska,...

I staden har ock varit hospital, ehuru det nu är visst vad inkomster det haft, vidare än man visar en täppa som kallas Fattiglyckan, och än står under Carlskrona. - De förnämsta gatorna äro: Storgatan eller Långgatan; går genom byn från ena ändan till den andra; Ågatan, är merendels i bredd med den förra; Fogdegatan, Pederholms gata, Rådstugugatan och rosengatan, gå såsom tvärgator över de båda andra. De övriga är av mindre värde och gås här förbi.

...stadens framfarne borgmästare... Johan v. Schoting kom till 1671 och Blasius König 1678. Båda förflyttades till det nya Carlskrona 1681. Därmed var Ronneby stads härlighet ute och förvandlades i en by och köping.
 
Christopher Cronholm 1757
Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum

Upp