Blekinge museum

Listerby och Förkärla

Tvenne till övermåttan välbelägne socknar, varpå de ock använda all flit, samt ha betalt sin möda ganska väl.
I Listerby är jordmånen tämligen stenig och något sandig, ger något säd och gräs, men ingen skog finns i socknen och litet utmark.
Förkärla ligger mycket sidt och sankt, så att när är stark väta, får man stundom intet så och stundom intet att skära, men värst är, att man ej förstår sig på att dika, utan låter vattnet stå på åkrarna och fägnar sig över sitt rika fiske, när säden slår fel. Här allt på lerbotten och surt. Skog ej heller här, utan timmer och ved, må man söka sig annorstädes ifrån.Strömmar och sjöar givas inga,...Men i dess ställe är en ganska rik skärgård, stor myckenhet av öar och skär, vilka till stor del är bebodda. Och de som ej är det, tjäna till betesparker åt lant- och öboarnas boskap och får, att de här ha ersättning för vad de brista på fasta landet. Listerby socken är föjande ansenliga öar.
...Torkö, bebodd, och visar än murar av kyrka och kyrkogård (Kapellet helgat åt S:ta Clara. Från slutet av 1400-talet fram till 1530 fanns här ett Franciskanerkloster.) Jordö, även bebodd. Vagnö, likaledes och Arpö även bebodd. ...Ävenså i Förkärla socken; Qvalö, Almö, Hasselö bebodda; och den sista 5 till 6000 stycken får.
...Till fisket på alla dessa brukas stora båtar, varkekor kallade, av vilka man i Listerby socken har några och 30, men i Listerby 10-12 stycken, och ökas snart dagligen till antalet.

...med Kungl M:s nådiga samtycke år 1700, dåvarande Hans Exc. Greve Hans Wachtmeister tillbytt sig bemälte Wambåsa by mot jämngoda frälsehemman i berörda församlingar, så att nu Wambåsa lyder under högvälbemälta

Vid kyrkorna och deras tillhörighet är föga att anföra, annat än att de är gamla och uppbyggda av gråsten. Altartavlan i Listerby har avlidne kykoherden Per Schwan givit år 1702.

I Förkärla kyrka finns en oförruttnad människokropp uppe i en korgrav och hålles för avl. ryttmästare Kreijenfeltz, huru länge han då där legat.

... Till märkvärdigheter..., Skillinge...stensättningar..., Mellan Carlskrona och Nättraby..., Danmarksfjärden, av orsak som sägs, att danska flottan en tid legat där. På Aspö avled 1751 hustru Bengta Persdotter, 114 år och 4 månader gammal...
 
Christopher Cronholm 1757


 
Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum

Upp