Blekinge museum

Edestad och Hjortsberga

Dessa båda äro tillhopa ett pastorat...
Själva landet är tämligen slätt, utan synnerliga bergbackar ellerstenar, som de kringliggande, sandigt och något höglänt, varigenom blir dälder som utgöra deras ängar och åkergärden.
De är ej som den övriga marken, sandiga, utan bestå av god lermylla och följaktligen nog fruktbärande, om de annars voro så tillräckliga som behövdes. Mycket skulle ock hjälpa till om man rödjade hagar och ängar som sig borde, och ej som synnerligen vid Edestad by och kyrka låta allt överväxa av skog och buskar. Hade man endast något till vinterfoder för får, som nog hö och halm, kunde man göra mycket därtill med löv, och om sommaren underhålla nog får på dessa vida med småljung bevuxna fälten.
Men om allt detta vet man intet eller föga av, och alltså lider man brist på mångahanda ting. Hästar och boskap, har man ej mer av än till nödtorft, särdeles i anseende till det knappa sommarbetet och otillräckliga fodret av hö och halm

Vatten, sjöar och strömmar givs ganska litet...
...
I Hjortsberga socken, litet från kyrkan, är Skunkenbergs sätesgård belägen. Har sitt namn av anläggaren Kgl. sekreteraren och landsdomaren Nils Skunk, som den 24 november 1670 fått kungligt tillstånd att kullkasta byarna Åstorp och Dagstorp, samt på deras ägor anlägga sig en sätesgård och få ikläda den insockne natur och förmåner. Detsamma blev den 11 februari 1685 åter stadfästat till Hans excellens greve Hans Wachtmeister, som tillhandlat sig denna lägenhet av amiral Cornelius Ankarstjerna och gjort den till fideikommiss tillika med Tromtö. Hela gården består av 10 11/12 hemman, och har under sig 37 1/2 hemman, alla likväl av utsockne art evad de ligga i eller utom socknen.
Dessutom är 21 stycken torp som göra dagsverken vid gården. Nuvarande besittaren är majoren högv. greve Fr. Georg Hans Carl Wachtmeister en sonson av förberörde Hans excellens. Själva gårdsägorna är både stora och goda samt väl uppbrukade; har årligen 2-3-400 goda får, som väl kunnat uppmuntra andra, om de velat taga exempel efter.

Har haft ett tegelbruk vid gården, dock mest för eget behov. Som här ej gott förråd på skog kan ett slikt ej ha länge bestånd.

...Till kyrkoförfattningen länder, att båda dessa kyrkor är gamla och Edestads kallas Heligkorskyrka,

...Bland socknarnas märkvärdigheter är att vid Hjortsberga varit en gammal tingsplats... Den vitt och länge bekanta Edestads offerkälla, vid vilken mer vidskepelse bedrivits än någon kan tro eller utföra. redan år 1665 utkom kungligt förbud mot dessa vidskepelser och källans bruk, men gjorde litet eller intet till saken....
De följande landshövdingarna har fortfarit därmed, ja, ock sänt vakt från Carlskrona att hindra apespelet midsommaraftnarna, då sådant i synnerhet går an med offrandet, så i källan som i kyrkstocken...

Christopher Cronholm 1757


I socknen finns 35 5/12 hemman, av vilka 12 1/12 är under säterifrihet och 14 7/8 utsockne frälse.
På dessa hemman föda sig omkring 740 människor, och av dem är 82 bönder, som bruka egen eller andras jord. De mantalsskrivna antal stiger till 368.
Näringsfånget består, utom åkerbruket av potatisplantering och boskapsskötsel, men förnämligast av skogen...

Johannishus,....

I Edestad socken 19 3/4 hemman, av vilka 5 1/3 är frälse. På dessa hemman livnära sig omkring 560 människor, bland vilka finns 66 åkerbrukare och 312 skattskrivna.

N. H. Sjöborg 1792


 

 Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum

Upp