Blekinge museum

Tving

...Själva jordmånen är stenig och sandig på de flesta ställen. Berg och skogar är till överflöd. Utmarken är särdeles bevuxen av björkbuskar, i stället för enbuskar på de förr omrörda. Till bevis att utmarken är så mycket sämre här än var enet fanns. Mellan back- och örbackarna är dock sköna, fruktbara dälder till åker och äng, att man har vacker både säd och hö, samt boskap. På sina ställen finns ock god lerjord, som vid den stora byn Jämsunda och annorstädes.

Getter har man såväl som som får tämligen väl av något varstädes. Bokskogen gör man sig i synnerhet gott gagn av och på allt sätt; och furu till timmer tillräckligen på sina ställen, utom var som kan tjäna till svedjande.

Här i socknen är ock järnbruk samt kopparhammare, de ge även en del inbyggare näring. - Kort sagt; Tvings socken är ungefär av samma beskaffenhet som Hoby och Ronneby, undantagande, att där ej ha tillgång till havet; men med dem och följande Fridlevstad räknas för de förmögnaste och hederligaste i hela Bleking, så väl som till det övriga i uppförande.

...Vatten och sjöar är nog av i socknen, och skola vara 87 till antalet. En del av dem rika på fisk och järnmalm.

...De endaste vattenverk är vid Törnefors järnbruk; bestående av en masugn, en stångjärnshammare, 2 ne kniphammare, en mjölkvarn och en sågkvarn, samt utom dessa en kopparhammare: Alnaryd kallad. Kopparhammaren är anlagd 1727 av framlidne kopparslagaren Adam Bodecker från Karlskrona och samma år priviligierad, men av dess arvingar såld till nuvarande brukspatron Hendric Törner Plank, som den 20 september 1742 fått tillstånd att bygga de övriga verken och blevo färdiga 1745. årliga smidet är utverkat till 6000 skeppund stångjärn, men lär dock fattas ansenligt däri, emedan tillverkningen vid masugnen varit helt ringa och ej gått mer än 3 eller 4 gånger och endast några veckor var gången. I det stället köper patronen, dels tackjärn uppifrån landet; dels gammalt kasserat järn och kulor, bomber och dylikt från Carlskrona för Kronans behov, så att hammarverken merendels går stadigt. Masugnen kan gemenligen av brist på kol ej komma i rätt gång, ty allmogen vill ej på det kola och illa därmed kommer ut, och så länge man kan komma något när ut med smidet frågar man ej så mycket efter smältningen. Malmen är dels sjömalm, dels myrmalm. Den förre kan fås av 47 stycken sjöar, inom och utom socknen.

Angående kyrkoförfattningen, så har ej av ålder varit mer än en kyrka till pastoratet. att den ock är mycket gammal, ses dels därav, att hon är av gråsten, dels av altartavlan, funt och prediksstol, som alla bestått av idel helgons bilder, men är ock nu annat i deras ställe som skett 1687 i kyrkoherde Henrik Kocks tid. (Den gamla kyrkan revs 1841-43. den var troligen fr. omkr. 1200)
Kyrkan är här som annorstädes i Bleking belägen vid södra änden av socknen,..., och mången har svårt att komma till kyrkan. Sådant har föranlåtit dem att bygga ett kapell, att underhålla själva och förmå pastor att hålla gudstjänst där...En rik behållen man, Olof Löf i Reparmåla, åtog sig verkets genomdrivande....Eringsboda kapell, kyrkan invigdes till gudstjänst den 15 okt. el 20 söndagen Trinitatis, 1738.
 
Christopher Cronholm 1757.

 Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum

Upp