Blekinge museum

Fridlefstad

Att den har sitt namn av en som hetat Fridlef är klart nog,... Socknens beskaffenhet är alldeles som Tving, utmarken bevuxen med smått björke på många ställen och åker med ängagärden av allehanda lövskog.
Jordmånen merendels sandig; dock lerjord på några, giver god och ymnig säd mest överallt. Likaleds är mest skogsbygd och där finns ansenlig mulljord på åtskilliga ställen. Själva skogarna bestå av bok och ek, utom björk och al; men furuskogar litet eller intet. Däremot är nog stenigt, fast ej mycket av berg.
Sjöar i socknen 15 stycken,...men utom några skvaltkvarnar, har endast i Skräpa en enda sågkvarn, och alltså föga fiske, men så mycket mer gagn av jord och skog.
Folket är välmående, men ock stridigt, det viste sig för några år sedan, då klockarelägenheten blev ledig,...,ville de dock ej förrän vid H.K.M:ts nådiga utslag, att pastor skulle få den han begärde.
...
Angående kyrkoförfattningen...fordom varit 2 ne kapell uppbyggda av trä...
Kyrkan är som de flesta av gråsten, taket täckt av ekspån, förut var av tegel, och först varit bly,...Kyrkans gamla små fönster och sakristian har nuvarande prästen och kyrkoherden Mag. Frodell utsirat och låtit bygga. Predikstolen är ett skönt mästerstycke av ek, gjord 1692 och 1690, på sina ställen förgylld...Här är en präktig kyrka, och allt, av vad ärlig man oförtald, hålles i ganska gott skick och ordning.
 
Christopher Cronholm 1757


I socknen finns 54 5/12 hemman, omkring 2.440 människor, 1.137 mantalsskrivna och 271 åboar utom torpare. Även finns i socknen 21 husbehovskvarnar.
Skattlagda kvarnar äro vid Björkeryd, Mommelycke, Nävragöl, Nävrasjö, Sillhövda och Kvarnagården.
Utsädet består mest av vete, råg, korn och havre.
Mycken potatis planteras, som till en stor del utgör deras föda, och på svedjeland sås rovor.
 
N.H.Sjöborg 1792.

Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum

Upp