Blekinge museum

Nättraby

Denna socken utgör ett pastorat för sig själv fast den är liten och har sitt namn av sjön Nättern på Smålandsgränsen,...Själva ortens natur är ganska bergig och skoglös, utom enbuskar som står här mellan berg och stenarna. Däremot är sädesgärden och ängarna härliga av fet lermylla, och allt fyllda av ek och andra nyttiga träd, dem man nödgas spara för mycket för brist på skog utom gården. Kunde man ock här vänja sig vid att dika sina gärden, gagnade det ej litet, ty de är merendels i dälder och såleds välbehövdet.

Insjöar äro inga, men 2 ne strömmar, Netterån och Silletorps, löpa här i havet och ha vid deras utlopp ett rikt fiske av aborrar, mört och dylikt sina vissa årstider. Fast mer vore havsfisket att tala om, så framt inbyggarna mer bruktet. Manföregiver att man får intet, eller så litet att det inte lönar mödan. Kanhända att det myckna farandet och skjutandet på vattnet sedan Carlskrona anlades i denna socknens skärgård hindrar något, men så torde och härtill hjälpa, att sockenborna så flitigt fara på Carlskrona, nämligen de som ligga vid havet, och sedan många gårdar uppköpta och bebos av ståndspersoner, som inte bruka sjön, utan antingen roa sig på sina gårdar med åkerbruk, trädgårdsskötsel, gäserering och dylikt, och ej finna gott att hålla drängar för fisket.

Emellertid är här en ansenlig skärgård och vackra öar i havet som än höra härtill och ha varit fler, när Trossö och alla dess holmar hörde hit, som nu ligga till Carlscrona tillika med Saltö och dess tillhöriga holmar vid Carlscrona, tillhöriga gr. Wachtmeisterska familjen. Aspö är än därunder och är bebodd, samt i synnerhet namnkunnig för sina härliga rökta flundror,...som inte ge de Frisika efter. På denna ön låta ock Carlscronaboarna mycket begrava sina döda, och strax öster om ön är på en holme den förträffliga skansen Drottningskär anlagd.

Hemman som här brukas och bebos i socknen av ståndspersoner, är följande: Stora Boråkra; av E. Srömbeck; Lilla Boråkra, fru Grubbe; Nya Boråkra, fru Råberg, Kjärrtorp
 och Lagdatorp jägmästare Humblae; Äskatorp M. Weisberg; Nättraby; Sigonius; Gästgivaregården: Been och Melin; Stora Wörta, handl. N. Lunde, - Verstorp handl. Granskog; Skärfva: trädgårdsmästare Statz, Trantorp: rådm. Hackert och Stichman,

Grefby: C. Chrechel. När man härtill lägger att hela socknen utgör vid pass 36 hela hemman, kan man väl tro att en 3:dje part bebos av försegda ståndspersoner, som där väl bruka hemmanen bättre än bönder, men ock försumma fisket, varom är handlat i synnerhet, till en tredjedel mot som det kunde vara.

Vad kyrkan anbelangar, så är hon av sten,..., men företer eljest ej några ålderdomstecken av värde. ...Äntligen ligger ock den i Carlscrona bekante Wittus Andersson begraven här vid kyrkan.
 
Christopher Cronholm 1757


 Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum

Upp