Blekinge museum

Rödeby

Har sitt namn av en fordomsdags här boende Jätte...nämnes ock Rödby,...Fast socknen ej är så vidsträckt, har den dock 35 11/12 hemman;

Vatten och sjöar är inga av värde, men däremot 2 ne åar: ...Silletorps å ock Lyckeby å.. I en liten bäck som löper utmed kyrkan finns musslor, och i dem någon liten pärla. Även så har fordom varit i Silltorpså, men nu utgångna. Sockenkyrkan är stor och välbelägen, invändigt målad 1727 (revs 1875). Har vacker altartavla gjord 1667 och predikostolen följande året, av en bildhuggare, benämnd Åke Truedson, från Carlshamn, samt 3 ne tämlig vackra ljuskronor. Sancte Knut har fordom varit kyrkans skyddsherre i katolska tiden, men nu ej mer.
 ...
Till socknens märkvärdigheter kan man räkna...onde Nils Dackes dödsort mellan Ledje och Långamål i skogen i en rishög, då han antingen själv eller andra hulpit honom å daga. Hans handkäpp förvarades länge av inbyggarna i orten, tills en hederlig man fick den i sitt behåll...
...Har handelsmannen från Carlscrona; Hans Johansson, här i socknen bredvid stora vägen och gården Hålan, anlagt en skönsaffiansverkstad, (verkstad för tillverkning av finare lädersorter) och tillreder där av alla slags färger, med god framgång och avsättning carduan och andra slag. Vid gården äro ansenliga byggningar och en vacker trä- och lustgård, vilka med det förraäro väl värda att bese.
 
Christopher Cronholm 1757


...Kyrkan som är ganska snygg, har varit helgad åt S:t Knut, och har fordom haft ett sigill, i vilket man sett en skäggig man, klädd i en mantel, hållande en stridshammare i ena handen, med denna överskrift Sunte Knud. Tidigare har man på S:t Knuts dag, eller söndagen därefter, årligen firat kyrkans invigning,... Omkring 1540 människor finns i socknen, av vilka 734 är mantalsskrivna, och 150 åkerbrukare. Socknen har bördig åker och äng, god betesmark, fiska i Lyckeby å och i insjöar, ek-, bok-, sur- och timmerskog. Svedjelandnyttjas, och rovor, men i synnerhet potatis planteras i myckenhet. På åtskilliga ställen äro husbehovskvarnar. För övrigt har trakten ett nog vilt utseende...
 
N.H. Sjöborg 1792


 Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum

Upp