Blekinge museum

Lösen och Lyckeby

Lösens socken ligger mot havet i sidländ jordmån, mellan berg och backar; har ont om skog, vidare än vad eke växer i gärdesmarken.
I Lösens by bor den vittbekante nämnde och herredagsmannen Olof Håkansson, som uppe i landet lärt att sköta och bruka jord och ryor än Blekingsbon vetat: har bragt allmogen till att dika och rödja och här därmed hulpit dem där i socknen från ett fattigtillstånd, till långt förmögnare, att de ha både bröd och säd för sig och andra. Man har upptagit mycken oländig jord, brutit upp sten och lagt stengärden. Man har, båda sidor om landsvägen brutit upp jord som ses av trädstubbar överallt i åkrarna. Som man ock lärt att lägga jorden i träde, har man dubbelt gagn mot vad andra ha,... Vid Vedby har kamrer Sommar på slikt sätt upptagit en hop jord,...

I Lösens socken äro 81/3 skattehemman, 19 17/24 krono- och 13/8 utsockne frälse. I socknen äro inga vatten utom den förbilöpande Lyckeby å.
... ha åtskilliga ståndspersoner satt sig ned här, handelsman Pål Pilgart. På Wärkö - kapten Ebeltoft. I Silltorp kapten Brinck och Cassör Petersson.

Öar och skär till denna socken äro: Fägerö och Wärkö bebodda; men Salgö, Västra Ramsholmen och Enholmen obebodda.

Till kyrkoförfattningen..., Lösens kyrka såsom en av de äldsta i orten,
(revs 1858)
LYCKEBY

Detta har i gamla dagar varit en fast stad och ett slott, så ansenligt, att det kringliggande landet kallades Lyckehus län, men är nu en ynkelig by; som knappt har 60 mantalsskrivna personer.
...de vid Carlscronas anläggning miste sina stadsförmåner, och äntelse sist 1736, då själva kyrkan en söndag före predikan föll neder och har för fattigdoms skull varken kunnat hållas vid makt eller åter upphjälpas. Litet åkerbruk, av 3 3/42 krono- och skattehemman, men dess bättre fiske är i åns utlopp och i havet är de få inbyggarnas näringsmedel. Här hålles årligen ting och gästgiveri, som ock bidrager till deras uppehållande.

...Lyckeby kronokvarn ( fullbordad 1721) är ett prov av den vittbekante avlidne kommercirådet Polheims konst och skicklighet, samt enstor förmån för kronobageriet i Carlscrona, ty här äro 6 överfallskvarnar i ett hus efter varandra och gå vid ett vatten av Lyckå och kunna på 17 timmar mala 100 tunnor säd.
...
Sedan kyrkan föll ned, går folket ständigt till Lösens kyrka och finna där deras ställen
...
Under namn av Märkvärdighet kan man anföra den förträffliga källan som finns i byn och skall börjat rinna för ej så många år sedan. det sägs att denna källan haft sin öppning i närliggande Wedby, men då åborna kivade om henne, sinade hon av, och bröt upp bättre ned vid Lyckeby och i början av dess gata, att alla kunde nyttja dess härliga vatten.
 
Christopher Cronholm 1757

 LYCKEBY

...Den i Lyckeby anlagda kronokvarnen är en för Kungl. Amiralitetet ganska nyttig inrättning. Befallningen till dess byggande utgavs först år 1710 genom kung Carl XII:s brev från Bender av den 26 april. År 1721 blev likväl detta verk först fullbordat, över vilket kommerserådet Polhem haft inseende. Åren 1773 och 1774 har man ånyo arbetat på lyckeby kronokvarn, och har överdirektören af Thunberg givit planen till denna byggnad...
En annan stenbyggnad är till kronosmedja inrättad. Här är 6 härdar, och medan de 2 ässjorna ha vardera 2 bälgar, så är här 8 blåsbälgar, vilka drivas med vattnet. Även finns här tvenne större stångjärnshammare och tvenne mindre spikhammare, vilka av strömmen sättes i rörelse.
(Både kvarnen och smedjan arrenderas av överdirektör Ankarsvärd.)

Mellan kvarnen och smedjan är en ganska hög och konstig bro murad över ån. Utom det ena stora och ganska höga valvet, är under bron flera mindre valv och öppningar. Över denna brobyggnad har även Thunberg haft inseendet.

Den i Lyckeby befintliga segelduksfabriken har 18 vävstolar, och är härvid en hamp- och bykestamp, som drives av vattnet. fabriken äges av handlanden Walgren och juden Fabian Philip i Karlskrona, vilka här i Lyckeby ha ett trähus av två våningars höjd.

Även ser man tvenne vackra korsviresbyggnader av två våningars höjd och ett hus bestående av en våning, vilka alla varit ämnade till ett stenpappersbruk, men man vet ännu inte vad därav skall bli. Stenpappret var ämnat att nyttjas till taktäckning och beklädnad av hus, medan det skulle stå emot både eld och vatten.
 
N.H. Sjöborg 1792

Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum

Upp