Blekinge museum

Storkö och Torhamn

Torrum socken; själva jordmånen är sandig och förskräcklig stenig, både av större och smärre stenar, utmarken överallt bevuxen med ene- och björkbuskar bland stenarna, att man ock mångstäds har ont vid att tränga sig igenom....har 16 27/24 skatte- och 10 5/24 kronohemman.
Öar i Torhamns socken: ...,Långöra bebodd, ...,Ungskär, ....Utlånga, Stenshamn, och Inlånga bebodda,... Ytterön och Hästholmen hänga samman bebodda,...

Anbelangande socknarnas namn, om vartannat Torrum ochTorhamn, dock det förra mest och rättas. Någon benämnd Tor har först rödjat sig rum här och givit byn och sedan socknen och kyrkan namn.
Sturkö förmodar man ha sitt namn av storkar, ett slags fåglar i Bleking,som ej synas vart år. En karl, som brukar skjuta, sköt ej för många år sedan en stork, därför att han aldrig sett en sådan fågel förr, och hölt honom för en raritet; därför är väl ej troligt att ön har sitt namn därav, utan av något annat obekant

Storkö socken helt och hållet i havet och består av idel öar, större och smärre, .... På öarna är liten skog, knappt till nödigt bränsle, men landet något mera, fast ej till byggnad, utan ganska litet. Åkerbruket är ringa, men betet vara bättre på sina ställen om de otaliga många buskarna kunde undanröjas. På öarna och vid havet är ock skönt boskapsbete för får, av vilket senare slag är tämlig mängd mest överallt.
...har 4 2/3 skatte- och 5 17/24 kronohemman.
Öar i Sturkö socken; Själva Sturkö har elva hemman....Malqvarn bebodd, hör till Carlscrona fiskerisällskap....

Angående kyrkoförfattningen, så är Torhamn en gammal kyrka, som är helgad ett helgon som hetat Magnus, men obekant vad det varit för en. Sturkö kyrka vet man ej heller när den uppkommit, men har varit helgad åt en Sanct Gertrud....Nu bor ständigt pastors medhjälpare på Sturkö, att församlingen ej må vara förutan präst helst när det är svårt väder för att komma över havet, samt om vintertiden, men annars sker som oftast ombyte av prästerna.
...

Utom dessa är, många stenklippor och smärre som ej är värda att omaka sig med, men alla göra segelfarten farlig för de sjöfarande, så att, oaktat på Utlängan är en fyrbåk, förolyckas här många skepp.
Samma skärgård gör likväl den nyttan, att en välsignad hop fisk stöter till desse skären och giver många människor i Bleking och Småland sin föda,...
...
Utlängan, Stenshamn och Ongskär vilka högsalig Kung Carl XI givit befallningsman och borgmästare Blasius König till faddergåva och av dess arvvingar och änka än innehaves.
...
Sjön är snart sagt deras förnämsta näringsmedel och för allt är man fiskare. Här vankar ock en otrolig hop fisk av all slag och sill utan tal, när den tiden är, att med skäl ock kan sägas, här är den förnämsta fiskebygden i hela Bleking; vadan ock här givs tämligen förmöget folk allenast genom deras fiske. Här i skärgården är det Carlscrona handlande ha anlagt deras fiske.
Men utom salthavet är intet vatten, varken insjöar eller strömmar.
Till malning betjänar man sig av egna väderkvarnar, eller vid Christianopel och Carlscrona.
...
utan alla dessa märkvärdigheter man finner på det blekingska landet utom Carlscrona, är förmodligen i Torhamns byjaktlöjtnant Wibblings vackra naturaliekammer den största och vackraste och oförmodligaste. Ingen skulle kunna tro att i en så ringa ort som Torhamn, eller en så ringa till yttre anseendet bålstuga, som det i orten heter, skulle vara så många stycken samlade av alla naturens riken, konststycken och ett vackert bibliotek av de flesta på modersmålet utkomna böcker.
 
Christopher Cronholm 1757

Torhamn

...Här är en ganska stor skärgård, och en ansenlig myckenhet av fisk föres härifrån till Karlskrona. Jämte utom- och inomskärsfisket, består strandbornas näringsfång i skjutandet av sälar och strandfåglar. Av flera ålfisken,..., äro de flesta nedlagda.

I socknen fås mest råg och korn, smat någon havre, bönor och lin. Även planteras mycket potatis, som ofta nyttjas till brännvinsbränning.
Fastän jorden väl skötes, måste dock säd köpas till en del hemman.
Om våren och hösten uppkastar havet tång, eller som den här kallas Kåve. Denna tång lägger sig på ängarna och förorsakar en god höskörd...
Ved, kreatur, ost och smör säljes, men ej i myckenhet. På flera ställen äro goda hamnar; stränderna äro dock ganska osäkra.
I socknen äro 26 11/12 hemman, av vilka icke ett enda är frälse, och omkring 1.230 människor, bland vilka finns 100 åkerbrukare och 557 mantalsskrivna.
 
N.H. Sjöborg 1792

Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum


Upp