Blekinge museum

Christianopel och Avaskär

Dessa har fordom varit 2ne ansenliga städer uti vårt Bleking, och visa nu endast platserna eller gamla förfallna murar efter sig och sitt förra välstånd. Till dessa städer har hört en ansenlig landsförsamling, vilken nu för tiden kallas Nobelen av Christianopel, vad hon då före detta ha hetat. Socknen och dessa forna städer ha legat och är belägne vid Calmarvägen, emellan båda gästgivargårdarna Abrahamsäng och Bröms.

Nuvarande Nobelens socken är alltså ett tämligt pastorat av 143/8 skatte- och 243/8 kronohemman, på en rätt mager, sandig bygd, där någon råg men föga annan säd växer. Någon skog givs väl, men ej annat än tall- och björkskog samt något enbuskar.
Sanden är så djup på landsvägen, att man emellan gästgivaregårdarna Abrahamsäng och Bröms må betala dubbel skjuts och ha alltid flera hästar för en vagn än på andra ställen. Sjöar och strömmar äro inga, utan man må för malning betjäna sig av väderkvarnarna. Eljest har man förträffligt fiske i salthavet, synnerligen sille och ålefiske till mångas underhåll och nytta. Skär och klippor, socknen tillhöriga,...,äro alla obebodda och nyttjas endast till bete för boskap.
...
Emellertid är kyrkan snebyggd med flit och förefaller en främmande helt underlig och ovanlig. Hon kallas Helge Trefalldighets kyrka och på predikstolen står år 1621, men på altartavlan år 1624, då kyrkan fulländades på H:M:s Danska Konungens befallning under hövitsman Falche Loechs bestyran.
I kyrkan har fordom varit orgelverk och i tornet, som stått mittöver kyrkan, urverk och tvenne klockor; vilket och vilka stadsborna efter Kgl. resol. av år 1681, togo med sig till Carlscrona, när de ditflytte.
...
Märkvärdigheter är; Gränsen mellan Bleking och Småland, Brömsebro,...Brömsehus,...Kungsstenarna,...
 
Christopher Cronholm 1757


 KRISTIANOPEL
 
I Kristianopels socken äro hela 40 hemman, som föda omkring 1.470 människor, av vilka 216 äro jordbrukare, och emot 630 skattskrivna. I hela socknen finns intet frälsehemman. I strandbygden...närimgsfånget består i synnerhet i fiske. Flera hemman i denna bygden ha även särskilda ålfisken. Skogsbygden har bördig men stenig jord, Skogen utgör där ett betydligt näringsfång, även avyttras smör, ost och boskap...På de flesta ställen planteras med mycken förmån potatis.
...Mycken ljungmark finns, dock har man ej hunnit långt med biavel.
...
Fågelmara 21/2 h. är väl bebyggt med trähus av 2 våningars höjd, och har 2 trädgårdar, i vilka är planterade omkring 200 fruktbärande träd (äges nu av hans ex. amiralen m. m. greve Wrangel)...
Kristianopel, som har en liten hamn för smärre fartyg, varför ock sjötullen i Karlskrona här håller en tulljakt. Man ser här några mindre ansenliga träbyggnader och 2 väderkvarnar. I köpingen finns 2:ne köpmän, som håller öppna bodar, 3 garverier, 1 färgare och 1 krukmakare.
 
N. E. Sjöborg 1792


 

Bild från utställningen I 1700-TALETS BLEKINGE Blekinge museum

Upp